MAMAMOO giành chiến thắng lần thứ 4 cho “HIP” trên “M Countdown”  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  November 28, 2019 12:00 PM

MAMAMOO giành chiến thắng lần thứ 4 cho “HIP” trên “M Countdown”
Điểm số MAMAMOO giành chiến thắng lần thứ 4 cho BẠC HIP MAMAMOO đã giành được một chiếc cúp khác cho nhóm HIP! Tập 28 tháng 11 của bộ phim M M Countdown, một lần nữa được dành riêng cho các buổi biểu diễn trước đó của những người được đề cử cho Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet sắp tới. Tuy nhiên, một người chiến thắng vị trí đầu tiên vẫn được công bố. Với MAMAMOO, cuối cùng, và ASTRO, thời điểm đó, lần đầu tiên, MAMAMOO giành chiến thắng! Xin chúc mừng MAMAMOO!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.